Käsittelyvaiheet

Muutoksenhakuasioita käsitellään lautakunnassa lähtökohtaisesti kirjallisesti. Suullisia lisäselvityksiä ei voida ottaa vastaan. Asiaa voidaan joltain osin poikkeuksellisesti käsitellä suullisesti hallintolainkäyttölain 38 §:n mukaisissa tapauksissa. Suullisessa käsittelyssä voidaan tällöin kuulla asianosaisia, viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muita selvityksiä. Suullista käsittelyä ei järjestetä, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Asian käsittelyvaiheet muutoksenhakulautakunnassa pääpiirteittäin:

  • asiakirjojen vastaanottaminen ensiasteen päätöksenantajalta
  • asioiden kirjaaminen vireille tulleiksi
  • asiakirjojen tarkistaminen ja tarvittavien lisäselvitysten hankkiminen
  • asian valmistelu esittelyä ja ratkaisuehdotusta varten
  • asiakirjojen kierto jäsenillä
  • esittely ja päätöksen tekeminen jaoston kokouksessa
  • lautakunnan päätöksen ja pöytäkirjan laatiminen
  • päätöksen postitus ja muut tarvittavat jälkityöt

Asiat pyritään käsittelemään saapumisjärjestyksessä. Esimerkiksi lisäselvitysten hankkiminen ja asianosaisten kuuleminen saattavat pidentää asian käsittelyaikaa.

Kun valituskirjelmä liitteineen on saapunut lautakuntaan, se aluksi kirjataan vireille tulleeksi. Tämän jälkeen valitusasia etenee ja käy läpi erilaisia käsittelyvaiheita.

Asiakirjat tarkistetaan ja hankitaan tarvittavat lisäselvitykset. Niitä voidaan joutua hankkimaan myös myöhemmin asian käsittelyn eri vaiheissa. Esivalmistelussa kootaan selvitys asiasta. Tämän jälkeen esittelijä tekee ratkaisuesityksensä ja päätösluonnoksensa. Sitten asiakirjat kiertävät jaoston jäsenillä, jolloin asian ratkaisemiseen osallistuvat jäsenet perehtyvät etukäteen ratkaisuesitykseen ja asiaan liittyviin asiakirjoihin.

Asiakirjat kiertävät ennen kokousta jäsenillä sähköisesti luettavana ja kommentoitavana. Tämän jälkeen asia esitellään ja ratkaistaan jaoston kokouksessa. Kokouksen jälkeen päätös tarkistetaan ja puhtaaksikirjoitetaan. Lopuksi päätös postitetaan asianosaisille.

Muutoksenhakulautakunnan päätös lähetetään vain muutoksenhakijalle, hänen lailliselle edustajalleen sekä ensiasteen päätöksenantajalle. Se annetaan tiedoksi myös muutoksenhakijan mahdolliselle asiamiehelle.

Viranomaisen päätökset ja asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Lautakunnan päätöksiin ja asiakirjoihin sisältyy kuitenkin lähes aina runsaasti lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Siltä osin kuin sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös tai asiakirja on salassa pidettävä, siitä ei anneta tietoa ulkopuolisille.

Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä tai sen sisällöstä ei ilmoiteta ennen kuin se on postitettu.