Käsiteltävät asiat

Käsiteltävät asiat

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena valitettaessa Kansaneläkelaitoksen, työpaikkakassan, työttömyyskassan, työ- ja elinkeinotoimiston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Työllisyysrahaston (ensiasteen päätöksenantajat) päätöksestä, joka koskee seuraavia etuuksia:

Lapsiperheen etuudet

 • Lastenhoidon tuki
 • Elatustuki
 • Erityishoitoraha
 • Perhe-eläke
 • Äitiysavustus
 • Vanhempainpäiväraha
 • Lapsilisä
 • Erityisäitiysraha

Sairausvakuutus

 • Sairauspäiväraha
 • Osasairauspäiväraha
 • Lääkekorvaus
 • Matkakustannus
 • Hoito- ja tutkimuskorvaus
 • Hoito-oikeus

Kuntoutus

 • Kuntoutus
 • Kuntoutusraha
 • Kuntoutuspsykoterapia

Työterveyshuollon kustannusten korvaus

Vammaistuet

 • Eläkkeensaajan hoitotuki
 • Alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Työttömyysturva ja siihen rinnastuvat asiat

 • Ansiopäiväraha
 • Peruspäiväraha
 • Työmarkkinatuki
 • Vuorottelukorvaus
 • Työttömyyskassan jäsenyys
 • Työnhakijalle maksettava kulukorvaus
 • Aikuiskoulutustuki
 • Ammattitutkintostipendi
 • Palkkaturva
 • Työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksu
 • Työttömyysvakuutusmaksun perintä

Eläketurva

 • Työkyvyttömyyseläke
 • Kansaneläke
 • Takuueläke
 • Eläkkeensaajan asumistuki

Muu Kelan sosiaaliturva

 • Yleinen asumistuki
 • Vakuuttaminen
 • Lomakustannuskorvaus
 • Sotilasavustus
 • Tulkkauspalvelu

 

Lisäksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee edellä mainituissa asioissa lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevat hakemukset.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisutoiminnassa noudatetaan soveltuvin osin lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eri etuuslajeja koskevia lakeja sekä näiden perusteella annettuja alemman asteisia säännöksiä ja määräyksiä.