LAKILYHENTEET
Tapauksen alussa on mainittu sovelletut lainkohdat lyhenteinä.

JTPL         Laki julkisesta työvoimapalvelusta
TTL          Työttömyysturvalaki
VVL          Vuorotteluvapaalaki

ETY-asetus
ETY-asetus (1408/1971) sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä