Besvärsnämnden

Besvärsnämnden

Besvärsnämnden för social trygghet är en lagstadgad självständig och oberoende besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i socialförsäkringsärenden. Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för social trygghet. Besvärsnämnden för social trygghet verkar inom Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och ingår årligen ett resultatavtal med ministeriet.

Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans i utkomstskyddsärenden som gäller social trygghet och utkomstskydd för arbetslösa i enlighet med vad som föreskrivs särskilt i förmånslagarna i fråga. Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen, som är högsta rättsinstans i socialförsäkringsärenden.