Ärenden som behandlas

Ärenden som behandlas

Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans när besvär anförs över beslut som fattats av Folkpensionsanstalten, arbetsplatskassan, arbetslöshetskassan, arbets- och näringsbyrån, närings-, trafik- och miljöcentralen och Sysselsättningsfonden (myndigheter och organ som fattar beslut i första instans), när besluten gäller följande förmåner:

Förmåner för barnfamiljer

 • Barnavårdsstöd
 • Underhållsstöd
 • Specialvårdspenning
 • Familjepension
 • Moderskapsunderstöd
 • Föräldradagpenning
 • Barnbidrag
 • Särskild moderskapspenning

Sjukförsäkring

 • Sjukdagpenning
 • Partiell sjukdagpenning
 • Läkemedelsersättning
 • Ersättning för resekostnader
 • Ersättning för vård och undersökningar
 • Rätt till vårdförmåner

Rehabilitering

 • Rehabilitering
 • Rehabiliteringspenning
 • Rehabiliterande psykoterapi

Ersättning för kostnader för företagshälsovård

Handikappbidrag

 • Vårdbidrag för pensionstagare
 • Handikappbidrag för personer under 16 år
 • Handikappbidrag för personer över 16 år

Utkomstskydd för arbetslösa och därmed jämförbara ärenden

 • Inkomstrelaterad dagpenning
 • Grunddagpenning
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Alterneringsersättning
 • Medlemskap i arbetslöshetskassan
 • Kostnadsersättning till arbetssökande
 • Vuxenutbildningsstöd
 • Yrkesexamensstipendium
 • Lönegaranti
 • Arbetsgivarens självriskpremie enligt utkomstskyddet för arbetslösa
 • Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier

Pensionsskydd

 • Sjukpension
 • Folkpension
 • Garantipension
 • Bostadsbidrag för pensionstagare

Annan social trygghet som FPA administrerar

 • Allmänt bostadsbidrag
 • Tecknande av försäkring
 • Ersättning för semesterkostnader
 • Militärunderstöd
 • Tolkningstjänst

Vidare behandlar besvärsnämnden för social trygghet ansökningar om undanröjande av lagakraftvunna beslut som gäller ovannämnda ärenden.

Vid avgörandet av ärenden i besvärsnämnden för social trygghet iakttas i tillämpliga delar förvaltningsprocesslagen och olika förmånslagar samt sådana bestämmelser och föreskrifter på lägre nivå som har utfärdats med stöd av dem.