Sektioner

Sektioner 

Besvärsnämnden för social trygghet är indelad i sektioner som alla leds av en ordförande.  Besvärsärendena avgörs i sektionerna på föredragning av nämndens jurister eller notarier.

Beroende på förmånsslag och ärendets art sammanträder sektionerna i en sammansättning med fem eller tre medlemmar, i en förstärkt sektion eller i plenum. Ärenden där det räcker med begränsad prövning avgörs av ordföranden på föredragning. En läkarmedlem ska alltid vara med när en sektion behandlar ett ärende där avgörandet i väsentlig grad baserar sig på en medicinsk bedömning. Ett ärende kan behandlas i en förstärkt sektion, om det behövs för att säkerställa en enhetlig tolkning. I plenum behandlas ärenden som är av principiell betydelse för tillämpningen av lag eller om avgörandet skulle komma att avvika från tidigare praxis.