Självrättelse hos den som fattat beslutet i första instans

'

Den myndighet eller det organ som fattat beslutet undersöker huruvida den kan rätta det överklagade beslutet utifrån besvären. Om beslutet rättas på alla punkter som ditt yrkande gäller, skickas din besvärsskrift inte till besvärsnämnden för att behandlas där. Om beslutet inte rättas alls eller om det rättas bara delvis, överför myndigheten eller organet besvärsskriften och ett utlåtande om den till besvärsnämnden inom 60 dagar efter besvärstidens utgång.