Så här framskrider ärendenaI princip behandlas besvärsärendena skriftligen i nämnden. Muntlig tilläggsutredning kan inte tas emot. Ett ärende kan undantagsvis

Read more

Du får anföra besvär över besvärsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen. Om du är missnöjd med ett beslut som besvärsnämnden för social

Read more

Besvärsnämnden tar inte ut avgift för att behandla ärenden. Kostnader för parterna kan uppkomma t.ex. i form av arvoden till

Read more

Den myndighet eller det organ som fattat beslutet undersöker huruvida den kan rätta det överklagade beslutet utifrån besvären. Om beslutet

Read more

Ge in tilläggsutredningen i ett så tidigt skede som möjligt för att ärendets fortsatta behandling ska löpa smidigt. Parterna hörs

Read more

Besvärsnämnden tillämpar lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Nämnden kan ta via e-post emot bifogade filer som har sparats

Read more