Dataskydd och handlingsoffentlighet

Behandlingen av personuppgifter i besvärsnämnden för social trygghet

Besvärsnämnden för social trygghet SAMU behandlar personuppgifter som rör personer som söker ändring och andra personer som har ett samband med de ärenden som behandlas. På den här sidan berättar vi om användningen av personuppgifter och om t.ex. vilka personuppgifter som behandlas i besvärsnämnden, varifrån uppgifterna fås och till vem de lämnas ut.

Vilka är ändamålen med behandling av personuppgifter?

Personuppgifter behandlas i och med att SAMU avgör besvärsärenden och ärenden som gäller undanröjande av beslut. SAMU har ett lagstadgat uppdrag att träffa sådana avgöranden.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig därmed på fullgörandet av SAMU:s rättsliga förpliktelse. Bestämmelser om SAMU:s verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006).

Hurdana personuppgifter behandlar besvärsnämnden?

I anslutning till ärendena behandlas personuppgifter som rör personer som söker ändring, försäkrade eller andra personer som har ett samband med ärendet. Det är fråga om grundläggande uppgifter om personen (t.ex. namn, personbeteckning och kontaktuppgifter) och uppgifter som ingår i det överklagade beslutet. I de personuppgifter som behandlas ingår dessutom andra uppgifter som är väsentliga för ärendets behandling, bland annat uppgifter som har getts i ansökan och besvärsskriften samt i tilläggsutredningar och bilagor till dem (exempel: läkarutlåtanden, uppgifter om anställningar och inkomster, hyresavtal och arbetsintyg).

Varifrån fås personuppgifterna?

De personuppgifter som behandlas i besvärsnämnden härrör främst från den som söker ändring eller från den som har fattat beslut i första instans (beroende på förmånsslaget fattas beslut i första instans av Folkpensionsanstalten, en arbetsplatskassa, en arbetslöshetskassa, arbets- och näringsbyrån, närings-, trafik- och miljöcentralen, Utbildningsfonden eller arbetslöshetsförsäkringsfonden). Den som har fattat beslutet lämnar in till besvärsnämnden uppgifter och handlingar som hänför sig till ärendet och det överklagade beslutet (exempelvis ansökan och bilagorna till den) och besvärsskriften med tillhörande bilagor.

Besvärsnämnden har dessutom en på lag baserad allmän rätt att få uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av ett besvärsärende. Sådana uppgifter ska ges av andra myndigheter, samfund som utför ett offentligt uppdrag, försäkrings- och pensionsanstalter samt legitimerade läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, och beroende på förmånsslaget av bl.a. arbetsgivare, producenter av utbildningstjänster och andra läroanstalter samt arrangörer av sysselsättningsfrämjande service. I ärenden som gäller arbetsmarknadsstöd kan uppgifter i vissa fall fås också från banker och penninginstitut.

Lämnar besvärsnämnden ut personuppgifter?

SAMU lämnar ut uppgifter bara med den registrerades uttryckliga samtycke eller när lagstiftningen kräver det. SAMU:s personal och medlemmar handlar under tjänsteansvar och har tystnadsplikt.

Enligt förvaltningsprocesslagen ska en part innan ett ärende avgörs ges tillfälle att avge förklaring med anledning av andras yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. I det sammanhanget kan personuppgifter lämnas ut till andra parter.

Om ett beslut som besvärsnämnden har fattat överklagas hos försäkringsdomstolen, lämnar nämnden med stöd av lagen om rättegång i försäkringsdomstolen ut till försäkringsdomstolen de handlingar som varit tillgängliga vid ärendets behandling. På grundval av en lagstadgad skyldighet kan uppgifter lämnas ut också till andra myndigheter, exempelvis till laglighetsövervakare i samband med behandling av klagomål.

Uppgifterna bevaras och behandlas elektroniskt i system som företag som producerar tjänster för besvärsnämnden tillhandahåller. SAMU anlitar enbart företag som uppfyller dataskyddsförutsättningarna. SAMU förutsätter också att samarbetspartnerna och deras personal behandlar uppgifterna omsorgsfullt och ingår en tystnadsförbindelse.

Överförs personuppgifter till länder utanför EU/EES?

Personuppgifterna bevaras och behandlas i huvudsak inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. Identifieringsuppgifter överförs också till ett system vars servrar befinner sig utanför EU och EES, i en stat där dataskyddslagstiftningen uppfyller tillräckliga förutsättningar enligt vad Europeiska kommissionen har konstaterat. Känsliga uppgifter, exempelvis uppgifter som beskriver en persons hälsa eller ekonomiska situation, överförs inte till länder utanför EU och EES.

Hur länge bevaras uppgifterna?

Besvärsnämndens beslut och protokoll samt berednings- och föredragningspromemorior bevaras varaktigt. Övriga handlingar bevaras i ungefär4 år från det att ärendet avgjorts.

Rättigheter som du med stöd av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning har i din egenskap av registrerad

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida SAMU håller på att behandla uppgifter som rör dig. Om dina personuppgifter håller på att behandlas, har du rätt att få tillgång till dem.

Rätt till rättelse

Du har rätt att kräva att felaktiga personuppgifter som rör dig rättas.

Rätt till radering

Rätten att få uppgifterna raderade tillämpas inte på behandlingen av personuppgifter i SAMU, eftersom grunden för behandlingen är fullgörande av en rättslig förpliktelse.

Rätt till begränsning av behandling

När de förutsättningar som föreskrivs i dataskyddsförordningen uppfylls har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt till dataportabilitet

Rätten att överföra uppgifter från ett system till ett annat tillämpas inte på behandlingen av personuppgifter i SAMU, eftersom behandlingen inte grundar sig på samtycke eller på ett avtal.

Rätt att göra invändningar

Rätten att invända mot att uppgifterna används tillämpas inte på behandlingen av personuppgifter i SAMU, eftersom grunden för behandlingen är fullgörande av en rättslig förpliktelse.

Rätt att inge klagomål

Om du anser att dina i dataskyddsförordningen angivna rättigheter har kränkts, har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I Finland är dataombudsmannen den myndighet som har tillsyn över behandlingen av personuppgifter.

Beskrivning av handlingsoffentligheten

I besvärsnämnden för social trygghet SAMU behandlas besvärsärendena i nästan samtliga fall utgående från skriftligt material. Nämnden har ett eget elektroniskt ärendehanteringssystem. Handlingar i pappersform omvandlas till elektronisk form i nämnden, likaså material som hör ihop med eventuella muntliga förhandlingar.

Handlingarna hänför sig till de besvärsärenden som behandlas och innehåller i huvudsak personuppgifter och sådana uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av 24 § i offentlighetslagen (621/1999). Handlingar och identifierings- eller diarieuppgifter som hör ihop med ett ärende lämnas därmed inte ut till någon annan än en part, och till andra myndigheter eller till någon annan aktör lämnas de ut bara om utlämnandet grundar sig på en uttrycklig lagbestämmelse.

På behandlingen av besvärsärenden tillämpas dessutom lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007), där det i 9 § 2 mom. 4 punkten föreskrivs att inte ens en part har rätt att ta del av handlingar till den del de innehåller uppgifter om förvaltningsdomstolens överläggning. Den promemoria som utarbetas vid SAMU inför ärendets föredragning är en sådan handling som är helt och hållet sekretessbelagd.

Nämnden beslutar själv om utlämnande respektive sekretessbeläggande av handlingar.

Vem kan kontaktas?

I ärenden som gäller behandling av personuppgifter eller handlingsoffentlighet kan du kontakta SAMU:s registratorskansli. Du kan skicka ditt meddelande per e-post till adressen kirjaamo@samu.fi eller per post till besvärsnämnden för social trygghet, PB 39, 00521 Helsingfors.

Närmare information om dataskydd och om EU:s allmänna dataskyddsförordning finns också på dataombudsmannens webbplats.

Närmare information om handlingsoffentlighet hittar du också i justitieministeriets broschyr.

Dataskyddsombud

SAMU:s dataskyddsombud är administrativa chefen Matti Arola, tel. 0295 163870, matti.arola@samu.fi.