SAMU tar i bruk skyddad blankett

Använd en skyddad blankett för att på ett informationssäkert sätt sända meddelanden och dokument till nämnden. Till den skyddade blanketten kommer du genom att i tjänsten suomi.fi identifiera dig med dina nätbankskoder eller med ett chipförsett identitetskort. De identifikationsuppgifter som överförs är namn och personbeteckning. Tjänsten suomi.fi upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Till den skyddade blanketten kommer du via en länk på sidan Besvärsnämnden / Kontaktuppgifter och på sidan Till ändringssökanden / Elektronisk kommunikation. Länken finns också här.

Samtidigt frångås det tidigare förfarandet, där registraturen ombads skicka krypterad e-post som sedan besvarades på ett informationssäkert sätt. Du kan använda krypterad e-post också i fortsättningen, om du har tillgång till programvara som krypterar e-post. Vanligtvis kan vi ändå identifiera dig som avsändare bara om e-postadressen har angetts som din kontaktuppgift redan i den ursprungliga besvärsskriften.