Självrättelse hos den som fattat beslutet i första instans

Så här framskrider ärendena

I princip behandlas besvärsärendena skriftligen i nämnden. Muntlig tilläggsutredning kan inte tas emot. Ett ärende kan undantagsvis behandlas muntligen till någon del i sådana fall som är förenliga med 38 § i förvaltningsprocesslagen. Vid muntlig förhandling kan då parter, myndigheter, vittnen och sakkunniga höras samt annan utredning tas emot. Muntlig förhandling hålls inte om yrkandet lämnas utan prövning eller omedelbart förkastas, eller om muntlig förhandling med hänsyn till ärendets art eller av någon annan orsak är uppenbart onödig.

Behandlingsskedena i besvärsnämnden är i huvudsak följande:

  • handlingar tas emot från den myndighet eller det organ som fattat beslutet i första instans
  • ärendet diarieförs som anhängiggjort
  • handlingarna granskas och behövlig tilläggsutredning inhämtas
  • ärendet bereds med tanke på föredragningen och uppgörandet av ett förslag till avgörande
  • handlingarna cirkulerar hos medlemmarna
  • föredragning hålls och beslut fattas vid sammanträde i en sektion
  • nämndens beslut och protokollet skrivs
  • beslutet postas och andra behövliga efterarbeten utförs

Ärendena behandlas om möjligt i den ordning de kommit in. Exempelvis inhämtandet av tilläggsutredning och hörandet av parter kan förlänga behandlingstiden.

Det första som händer när besvärsskriften jämte bilagor har anlänt till nämnden är att den diarieförs som anhängiggjord. Efter det genomgår besvärsärendet olika behandlingsskeden.

Handlingarna granskas och behövlig tilläggsutredning inhämtas. Det kan bli nödvändigt att inhämta tilläggsutredning också längre fram i olika behandlingsskeden. I förberedelseskedet görs en sammanställning som gäller ärendet. Efter det skriver föredraganden ett förslag till avgörande och ett beslutstutkast. Följande steg är att handlingarna cirkulerar hos sektionsmedlemmarna. Då läser de medlemmar som är med om att avgöra ärendet förslaget till avgörande och handlingarna i ärendet.

Före ett sammanträde cirkulerar handlingarna elektroniskt mellan medlemmarna, som läser och kommenterar dem. Efter det föredras och avgörs ärendet vid ett sektionssammanträde. Efter sammanträdet granskas och renskrivs beslutet. Till slut postas beslutet till parterna.

Besvärsnämndens beslut skickas bara till den som sökt ändring, hens lagliga företrädare och den myndighet eller det organ som fattat beslutet i första instans. Beslutet delges också ändringssökandens eventuella ombud.

Myndighetsbeslut och myndighetshandlingar är i princip offentliga. I nämndens beslut och handlingar ingår dock nästan alltid rikligt med uppgifter som är sekretessbelagda enligt lag. Till den del ett beslut som besvärsnämnden för social trygghet har fattat eller någon av nämndens handlingar är sekretessbelagd ges uppgifter om beslutet eller ur handlingen inte till utomstående.

Information om besvärsnämndens beslut eller om dess innehåll meddelas inte förrän beslutet har postats.